VEROVALITUKSET
Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla

Lakikodista saat verovalituksiin liittyviä oikeudellisia palveluja Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla. Saitko verotuspäätöksen mihin et ole ollut tyytyväinen? Olitko tyytymätön verotarkastusraportin sisältöön? Tiedätkö mitä sinun pitäisi ottaa huomioon verovalitusta tehdessäsi?

Ei hätää, selvitämme asian puolestasi. Verotuksen oikaisut ovat meille tuttuja. Olemme hoitaneet veroasioita vuosikymmeniä. Kokemusta on monenlaisista veroasioista, maatalousverotuksesta yritysverotukseen - osaamme vedota oikeisiin pykäliin ja laatia tarvittavat liitteet ja selvityksen verovalituksen tueksi. Toimimme asiassasi ehdottoman luottamuksellisesti ja tehokkaasti.


Miten verovalitus tehdään?

Verovalitus tehdään aina kirjallisesti hallintotuomioistuimeen. Valituskirjelmässä on

  • ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta
  • mihin kohtiin haetaan muutosta ja
  • mitä muutoksia siihen vaaditaan sekä
  • perustelut muutosvaatimuksiin.

Valituksessa on ilmoitettava luonnollisesti myös valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset toimitetaan. Jos valittajalla on laillinen edustaja tai asiamies, tai jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän allekirjoittaa joko valittaja itse tai hänen edustaja / asiamies.

Valituksen liitteenä on toimitettava

  • valituksen kohteena oleva päätös
  • todistus valitusajan alkamisen ajankohdasta (päätöksen tiedoksiantopäivämäärä) sekä
  • asiakirjat, joihin vaatimus perustuu.

Hallinto-oikeus voi ratkaista asian asianosaista kuulematta jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana, kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumista, tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Asianosaiset voivat esittää hallinto-oikeudelle pyynnön suullisen käsittelyn järjestämisestä, ja se on järjestettävä jos yksityinen asianosainen sitä pyytää.


Verovalituksen kulut

Kun verovelvollinen joutuu turvautumaan verotuksen muutoksenhaussa veroasiantuntijan apuun, siitä syntyviä ei korvata hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan. Kukin vastaa hallintoasioissa omista kuluistaan. Veronoikaisuun liittyvät kulut jäävät siis verovelvollisen vastattaviksi.

Oikeusturvavakuutuksista korvataan vakuutusehtojen mukaisesti asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Yleensä oikeusturvavakuutus ei korvaa verovelvollisen kuluja verotuksen muutoksenhaussa, mutta vakuutusehdot kuitenkin vaihtelevat yhtiöittäin, ja ne kannattaa tarkistaa vakuutuskirjasta. Veroasiassa verovelvolliselle voidaan myöntää oikeusapua ainoastaan erityisen painavasta syystä (oikeusapulaki 6.2 §).

Oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa

Oikeudenkäyntikulut voivat tulla korvattaviksi vasta hallinto-oikeudessa asiaa käsiteltäessä (hallintolainkäyttölain 74 §), jos katsotaan, että on kohtuutonta, että asianosainen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Jos oikeudenkäynti on aiheutunut viranomaisen virheestä, harkitaan julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta. Yksityisiä asianosaisia ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt perusteettomia vaatimuksia.


Oma-aloitteisten veroilmoitusvirheiden korjaaminen

Lain mukaan verovelvollisen on korjattava veroilmoituksen virheet oikaisuilmoituksella. Käytännössä nämä ovat useimmiten arvonlisäverotukseen tai ennakkoperintään liittyvät taloudellisesti vähäiset virheet, oli sitten kyseessä korjaukset verovelvollisen eduksi tai hänen vahingokseen tapahtuneet virheet. Verohallinto on määritellyt, että merkitykseltään vähäisenä virheenä pidetään enintään 500 euron suuruista virhettä. Tällaiset virheet voidaan korjata ilman aiheetonta viivytystä muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Tämä lisää joustavuutta oma-aloitteisten verojen ilmoitusmenettelyssä.

Jos ennakonpidätystä, lähdeveroa tai työnantajan sairausvakuutusmaksua koskeva vähäinen virhe huomataan vasta kalenterivuoden päättymisen jälkeen, virhe voidaan korjata, jos oikaisut on tehty vuosi-ilmoitukseen.


Verotarkastusraportista valittaminen

Verohallinnon tarkastuksen perusteella tehtyihin veronoikaisuihin ja maksupäätöksiin voi hakea muutosta. Avustamme asiakkaitamme arvioimaan mistä haetaan muutosta ja erityisesti minkälaisia perusteita esitetään valituksen tueksi.

Teemme realistisen arvion todisteiden riittävyydestä ja ehdotamme mahdollisten lisäselvitysten tekemistä. Neuvomme maksuunpanon keskeytykseen liittyvissä asioissa laatimalla valituskirjelmiä ja vastineita oikaisulautakunnalle ja tuomioistuimille lukemattomien tapausten kokemuksella. Verohallinnon kanssa olemme asioineet paljon. Olemme olleet mukana konsulttina verotarkastuksissa ja onnistuneet auttamaan asiakkaitamme tapaamisissa verohallinnon kanssa.


Muutoksenhaku ennakkoratkaisuihin

Verohallinnon antamat ennakkoratkaisut tärkeään tai poikkeukselliseen tilanteeseen liittyvät esimerkiksi tuloverotukseen, arvonlisäveroihin, ennakkoperintään, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin, perintö- tai lahjaveroihin, varainsiirto-, arpajais-, lähde-, korkotulo- tai kiinteistövero asioihin. Verovelvollisen on mahdollisuus tehdä myös poikkeuslupahakemus liittyen tappioihin.

Voit lukea lisää Verohallinnon sivuilta (Ennakkoratkaisuhakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös). Jos et ole tyytyväinen ennakkoratkaisuun, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisua koskevat asiat käsitellään hallinto-oikeudessa aina kiireellisenä.

Tappioiden vähentämistä koskeviin poikkeuslupapäätöksiin voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle 60 päivän sisään päätöksen tiedoksisaannista. Tuosta päätöksestä taas voi tarvittaessa valittaa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätöksiin voi hakea muutosta ennakkoratkaisuasioissa valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen jos sieltä on myönnetty valituslupa. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Veronsaajan muutoksenhakuaika Verohallinnon antamasta ennakkopäätöksestä on 30 päivää, ja poikkeuslupaa koskevasta päätöksestä 60 päivää, mitkä lasketaan päätöksentekopäivästä.

 

 

Tarvitsetko neuvoa verovalituksiin tai ennakkopäätöksiin liittyen?

Meiltä saat tehokkaan alkukartoituksen.